Logo for baiviet32.com

Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 (P.2)

Posted: 22.10.2009 | Đọc: 40 | Bình: 0

 - Trong phần trước chúng ta đã tìm hiểu một số cải tiến trong câu lệnh T-SQL của SQL Server 2008, gồm IntelliSense, Grouping Set, bảng gợi ý FORCESEEK, … Trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những kiểu dữ liệu mới được giới thiêu trong SQL Server 2008.

Bài liên quan Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 (P.2) hoặc tương tự:

SQL Server 2008 đã giới thiệu một số kiểu dữ liệu mới giúp mở rộng đối tượng làm việc và cải tiến khả năng thực thi của SQL Server. Ví dụ, kiểu User-Defined Table (bảng do người dùng định nghĩa) và Table-Valued Parameter cho phép người dùng đưa một nhóm kết quả vào một thủ tục và lưu nhiều giá trị trả về lên máy chủ, trong khi kiểu dữ liệu Date và Time có thể giúp tiết kiệm tài nguyên bộ nhớ vì chiếm dụng ít bộ nhớ hơn trong trường hợp người dùng chỉ cần lưu ngày hay giờ, và giúp thao tác dễ dàng hơn khi làm việc với chúng. Trong phần này chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu hai kiểu dữ liệu này, về phạm vi sử dụng và khả năng ứng dụng.

User-Defined Table Type (UDTT) và Table-Value Parameter (TVP)

Với SQL Server 2008 chúng ta có thể tạo một UDTT (kiểu bảng do người dùng định nghĩa) theo định nghĩa cấu trúc bảng. Để đảm bảo rằng mọi dữ liệu trong UDTT đáp ứng được mọi tiêu chí, chúng ta có thể tạo những rằng buộc riêng và những khóa chính trên kiểu bảng này. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng một UDTT để khai báo nhiều TVP (tham số do bảng định giá trị) cho các công cụ hay thủ tục lưu trữ để gửi nhiều bản ghi dữ liệu tới một thủ tục lưu trữ hay một công cụ mà không phải tạo một bảng tạm thời hay nhiều tham số.

TVP giờ đây linh hoạt hơn rất nhiều, và trong một số trường hợp nó còn có khả năng thực thi tốt hơn những bảng tạm thời hay cung cấp nhiều phương pháp khác nhau để không phải sử dụng đến các tham số. Sử dụng TVP có các lợi ích sau, không sử dụng khóa cho mẫu dữ liệu ban đầu từ máy trạm, không cần phải biên tập lại lệnh, giảm truy cập tới máy chủ, cho phép máy trạm chỉ định thứ tự sắp xếp và những khóa chính, …

Khi các biến của bảng được được chuyển tác như những tham số thì bảng này sẽ được hiên thực hóa trong cơ sở dữ liệu hệ thống tempdb hơn là chuyển tác toàn bộ nhóm dữ liệu trong bộ nhớ, điều này giúp việc xử lý với lượng dữ liệu lớn hiệu quả hơn. Mọi máy chủ thực hiện chuyển tác các tham số biến thiên của bảng được chuyển tác bởi tham chiếu, sử dụng tham chiếu này như một con trỏ tới bảng đó trong tempdb để tránh tạo bản sao cho dữ liệu đầu vào.

Ứng dụng

Các lập trình viên luôn gặp phải rắc rối khi chuyển nhiều bản ghi trong cơ sở dữ liệu để tận dụng tối đa khả năng thực thi. Ví dụ, khi một lập trình viên cần lập trình cho trang chấp nhận thứ tự gồm nhiều mục thì họ sẽ phải viết theo logic riêng để nhóm mọi lệnh chèn thàng một chuỗi định giới hay kiêu XML (OPENXML trong SQL Server 2000) rồi chuyển những giá trị văn bản đó sang một thủ tục hay lệnh. Thao tác này yêu cầu thủ tục hay lệnh đó phải có logic cần thiết cho việc tháo nhóm những giá trị và làm cho những cấu trúc dữ liệu có hiệu lực, sau đó tiến hành chèn các bản ghi. Quá nhiều thao tác cần thực hiện nhưng lại không tối ưu, trong trường hợp này chúng ta có thể sử dụng TVP để chuyển một bảng dữ liệu gồm nhiều bản ghi từ ứng dụng .NET sang SQL Server và chèn trực tiếp vào bảng mà không phải thực hiện thêm bất kì thao tác nào tại máy chủ này.

Hạn chế

1. UDTT tồn tại một số hạn chế, ví dụ nó không thể sử dụng như một cột trong bản, định dạng bảng không thể thay đổi sau khi đã được tạo, một giá trị mặc định không thể được chỉ định trong định dạng của UDTP, …

2. SQL Server không duy trì thống kê các cột của TVP.

3. TVP phải được chuyển như những tham số READONLY nhập vào sang những lệnh T-SQL. Chúng ta không thể thực hiện các tác vụ DML như UPDATE (cập nhật), DELETE (xóa), hay INSERT (chèn) trên một TVP trong phần chính của lệnh. Nếu cần phải thay đổi dữ liệu được chuyển tới một thủ tục lưu trữ hay lệnh biểu hiện tham số trong TVP thì chúng ta phải chèn dữ liệu đó vào một bảng tạm thời bay một biến của bảng. Ngoài ra, chúng ta không thể sử dụng các biến của bảng như các tham số OUTPUT (kết xuất), mà chỉ có thể sử dụng như các tham số INPUT (nhập vào).

Ví dụ

Trong ví dụ này chúng ta sẽ tìm hiểu phương pháp tạo một kiểu bảng do người dùng định nghĩa, tạo một biến của kiểu bảng này, chèn các bản ghi vào bảng và chuyển nó tới thủ tục lưu trữ như một tham số TVP.

Trước tiên chúng ta sẽ tạo một bảng và chèn các bản gi vào đó. Cấu trúc lệnh tạo bảng này như sau: [B]--Tạo bảng lưu trữ thông tin khách hàng

CREATE TABLE [Customers]

(

[ID] [int] NOT NULL PRIMARYKEY IDENTITY,

[FirstName] [varchar](100)NOT NULL,

[LastName] [varchar](100)NOT NULL,

[Email] [varchar](200) NOTNULL

)

GO

--Chèn bản ghi vào bảng Customer

INSERT INTO [Customers] (FirstName, LastName, Email)

VALUES('AAA','XYZ', 'aaa@test.com')

INSERT INTO [Customers] (FirstName, LastName, Email)

VALUES('BBB','XYZ', 'bbb@test.com')

INSERT INTO [Customers] (FirstName, LastName, Email)

VALUES('CCC','XYZ', 'bbb@test.com')

GO[/B]

Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 (P.2) 1

Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một UDTT khi đã tạo thành công chúng ta có thể xem chi tiết bảng sử dụng hai System Catalog View:

[B]--Tạo một UDTT lưu trữ các bản ghi khách hàng

CREATE TYPE [CustomersUDT] AS TABLE

(

[FirstName] [varchar](100)NOT NULL,

[LastName] [varchar](100)NOT NULL,

[Email] [varchar](200) NOTNULL

)

GO

--Chúng ta có thể sử dụng các Catalog View để xem bảng được tạo

SELECT name, system_type_id, user_type_id, is_assembly_type, is_table_type FROM SYS.TYPES WHERE is_table_type = 1

SELECT name, system_type_id, user_type_id, is_assembly_type, is_table_type FROM SYS.TABLE_TYPES

GO[/B]

Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 (P.2) 1

Chúng ta cũng có thể sử dụng SQL Server Management Studio (SSMS) để xem các bảng người dùng định nghĩa đã được tạo trong một cơ sở dữ liệu, truy cập vào node User-Defined Table Types trong node Types cửa bảng Object Explorer.

Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 (P.2) 1

Sau đó tạo một thủ tục lưu trữ để chuyển tác biến của UDTT như một TVP. Cần nhớ quy tắc phạm vi cho một biến được áp dụng trong trường hợp này cũng như với biến của UDTT vì biến này sẽ tự động vượt quá phạm vi khi bảng được tạo.

Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 (P.2) 1

[B]Chuyển tác TVP bằng ứng dụng .NET

Trước tiên chúng ta cần cài đặt phần mềm .NET Framework 3.5, phần mềm này cung cấp một kiểu cơ sở dữ liệu SQL mới được gọi là Structure bên trong vùng tên System.Data.SQLClient.

Đảm bảo rằng DataTable mà chúng ta tạo trong ứng dụng .NET phù hợp với lược đồ của UDTT, nói cách khác thì tên của cột, số lượng cột và các kiểu dữ liệu phải giống nhau. Mặc dù trong một số trường hợp nhất định, nếu kiểu dữ liệu không giống nhau nhưng nếu nó vẫn tương thích với nhau thì vẫn được phép vận hành.

//Tạo một bảng dữ liệu cục bộ lưu trữ các bản ghi của khách hàng

DataTable dtCustomers = new DataTable("Customers");

DataColumn dcFirstName = new DataColumn("FirstName", typeof(string));

DataColumn dcLastName = new DataColumn("LastName", typeof(string));

DataColumn dcEmail = new DataColumn("Email", typeof(string));

dtCustomers.Columns.Add(dcFirstName);

dtCustomers.Columns.Add(dcLastName);

dtCustomers.Columns.Add(dcEmail);

//Chèn customer 1

DataRow drCustomer = dtCustomers.NewRow();

drCustomer["FirstName"] = "AAA";

drCustomer["LastName"] = "XYZ";

drCustomer["Email"] = "aaa@test.com";

dtCustomers.Rows.Add(drCustomer);

//Chèn customer 2

drCustomer = dtCustomers.NewRow();

drCustomer["FirstName"] = "BBB";

drCustomer["LastName"] = "XYZ";

drCustomer["Email"] = "bbb@test.com";

dtCustomers.Rows.Add(drCustomer);

//Chèn customer 3

drCustomer = dtCustomers.NewRow();

drCustomer["FirstName"] = "CCC";

drCustomer["LastName"] = "XYZ";

drCustomer["Email"] = "ccc@test.com";

dtCustomers.Rows.Add(drCustomer);

//Tạo đối tượng Connection để kết nối tới máy chủ/cơ sở dữ liệu

SqlConnection conn = new SqlConnection("Data Source=ARALI-LAPTOP;Initial Catalog=tempdb;Integrated Security=true");

conn.Open();

//Tạo một đối tượng Command gọi thủ tục lưu trữ

SqlCommand cmdCustomer = new SqlCommand("AddCustomers", conn);

cmdCustomer.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

//Tạo một tham số sử dụng SQL DB type viz. Structured mới để chuyển đổi như tham số giá trị bảng

SqlParameter paramCustomer = cmdCustomer.Parameters.Add("@CustomersTVP", SqlDbType.Structured);

paramCustomer.Value = dtCustomers;

//Chạy truy vấn

cmdCustomer.ExecuteNonQuery();[/B]Kiểu dữ liệu Date và Time mới

Trường hợp ứng dụng thực

Không ai có thể phủ nhận tầm quan trọng của một kiểu dữ liệu chỉ có thể lưu trữ ngày tháng mà không có thời gian hoặc thời gian mà không có ngày tháng. Ví dụ, để lưu trữ ngày sinh của một nhân viên chúng ta sẽ chỉ cần lưu trữ ngày, còn thời gian là không cần thiết. Tương tự, để lưu trữ những thông tin theo từng giai đoạn trong ngày như từ 00:01 tới 08:00 (giai đoạn A), từ 08:01 đến 16:00 (giai đoạn B), và từ 16:01 đến 24:00 (giai đoạn C) thì chúng ta chỉ cần lưu trữ thời gian còn ngày không liên quan trong trường hợp này. Cho tới phiên bản SQL Server 2005 chúng ta không có lựa chọn lưu trữ riêng biệt, thay vào đó phải lựa chọn sử dụng kiểu dữ liệu hoặc DATETIME hoặc SMALLDATETIME. Việc lưu cả ngày và giờ không chỉ gây rắc rối khi làm việc mà còn làm lãng phí vùng lưu trữ. Ví dụ, để lưu trữ ngày sinh của 100 triệu khách hàng chúng ta sẽ phải sử dụng khoảng 770MB nếu sử dụng kiểu dữ liệu DATETIME. Tuy nhiên trong SQL Server 2008 vấn đề này đã được khắc phục, giờ đây chúng ta có thể lưu trữ cùng loại thông tin với dung lượng chiếm dụng ít hơn nhiều (khoảng 290MB trong ví dụ trên, chỉ lưu trữ ngày) bằng cách chỉ lưu trữ ngày hoặc giờ. Không chỉ có vậy, những kiểu dữ liệu mới này sẽ có một vùng rộng hơn, thời gian được chia nhỏ tới đơn vị nano giây (một phần tỷ giây), và cho phép lưu trữ khoảng trống múi giờ với dữ liệu đó.

SQL Server 2008 giới thiệu 4 kiểu dữ liệu DATETIME mới bao gồm:

DATE

Trong các phiên bản SQL Server trước, chúng ta phải sử dụng kiểu dữ liệu DATETIME hay SMALLDATETIME cho dù chúng ta chỉ cần lưu trữ Date. Những kiểu dữ liệu này lưu trữ thời gian như một thành phần của nó. Sau đó chúng ta cần phải định dạng dữ liệu kết xuất để chỉ hiện thị thành phần ngày. SQL Server 2008 giới thiệu kiểu dữ liệu DATE rất hữu dụng trong việc lưu trữ ngày. Nó hỗ trợ lịch Gregorian và sử dụng 3 byte để lưu trữ ngày. Vùng của kiểu dữ liệu DATE từ 01-01-0001 tới 12-31-9999, trong khi kiểu dữ liệu DATETIME có vùng từ 01-01-1753 tới 31-12-9999SMALLDATETIME từ 01-01-1900 tới 06-06-2079.

CREATE TABLE Employee

(

EmpId INT IDENTITY,

Name VARCHAR(100),

DOB DATE, -- Date of birth column will store only date and no time part

DOJ DATE DEFAULT GETDATE()--Date of joining will be default, again only date, no time part

)

GO

--Tạo một biến DATE rồi gán một giá trị ngày

DECLARE @DOB DATE = CONVERT(DATE,'12/05/1982')

INSERT INTO Employee(Name, DOB)

VALUES ('Rocky', @DOB)

GO

SELECT * FROM Employee

GO

Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 (P.2) 1

TIME

Giống với kiểu dữ liệu Date, trong SQL Server 2008 giới thiệu một kiểu dữ liệu TIME được sử dụng trong trường hợp chỉ cần lưu trữ thời gian. Vùng dữ liệu TIME trong khoảng 00:00:00.0000000 tới 23:59:59.9999999. Độ chính xác của kiểu dữ liệu TIME lên đến 100 nano giây, tuy nhiên chúng ta có thể giảm giá trị này để tiết kiệm bộ nhớ (khoảng 3 đến 5 byte). Kiểu dữ liệu này không nhận biết được múi giờ, và nó sử dụng hệ 24 giờ.

CREATE TABLE ShiftMaster

(

ShiftName VARCHAR(100),

StartTime TIME, -- StartTime without storing date component

EndTime TIME -- EndTime without storing date component

)

GO

--Khai báo biến TIME để lưu trữ thời gian

DECLARE @StartTime TIME = '00:01'

DECLARE @EndTime TIME = '08:00'

INSERT INTO ShiftMaster(ShiftName, StartTime, EndTime)

VALUES

('Shift A', @StartTime, @EndTime),

('Shift B','08:01', '04:00'),

('Shift C','04:01', '00:00')

GO

SELECT * FROM ShiftMaster

GO

Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 (P.2) 1

DATETIMEOFFSET

Đây là một kiểu dữ liệu mới khác của SQL Server 2008. Nhờ kiểu dữ liệu này chúng ta có thể lưu trữ ngày/giờ với độ chính xác rất cao. Dù chúng ta không thể lưu trữ múi giờ như Eastern Time, Central Time, … nhưng chúng ta có thể lưu trữ offset -5:00 cho Eastern Standard Time và -6:00 cho Central Standard Time, … Vùng dữ liệu Date trong khoảng từ 01-01-0001 tới 12-31-9999, vùng Time trong khoảng 00:00:00 tới 23:59:59.9999999. Vùng Offset trong khoảng từ -14:00 đến +14:00. Độ chính xác của dữ liệu có thể được cài đặt thủ công theo lịch Gregorian. DATETIMEOFFSET định nghĩa một ngày mà được kết hợp với một khoảng thời gian của một ngày khác nhận biết được múi giờ và dựa trên hệ giờ 24 giờ.

CREATE TABLE OrderMaster

(

OrderID INT IDENTITY,

CustomerID INT,

OrderDateTIme DATETIMEOFFSET--DATETIMEOFFSET data type to store date and time along with the time-zone offset

)

GO

--Khai báo biến DATETIMEOFFSET để lưu trữ ngày và giờ cùng với Offset múi giờ

DECLARE @OrderDateTIme DATETIMEOFFSET= '2009-01-16 00:24 +05:30'

INSERT INTO OrderMaster(CustomerID, OrderDateTIme)

VALUES

(1, @OrderDateTIme),

(1,'2009-01-18 00:24 +05:30'),

(2,'2009-01-18 00:24 -04:00')

GO

SELECT * FROM OrderMaster

GO

Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 (P.2) 1

DATETIME2

Lí do SQL Server 2008 giới thiệu kiểu dữ liệu DATETIME2 là do kiểu dữ liệu DATETIME không phù hợp với chuẩn SQL, và DATETIME không hoàn toàn tương thích với kiểu dữ liệu .NET DATETIME. Về cơ bản DATETIME2 là sự kết hợp của kiểu dữ liệu DATETIME mới và sử dụng 6 đến 8 byte. Kích thước thực được xác định bởi mức độ chính xác của dữ liệu được lưu trữ, ví dụ, DATETIME(0) sẽ sử dụng 6 byte, DATETIME(3) sẽ sử dụng 7 byte trong khi đó DATETIME(7) mặc định sử dụng 8 byte (con số bên trong dấu ngoặc cho biết độ chính xác của thông tin, và bạn có thể thay đổi giá trị này trong khoảng 0 đến 7).

DATETIME2 chấp nhận nhiều định dạng chuỗi. Kiểu dữ liệu này cũng sử dụng lịch Gregorian, và chúng ta không thể chỉ định múi giờ trong kiểu dữ liệu này.

Ngoài những thay đổi trong kiểu dữ liệu, SQL Server 2008 còn giới thiệu 5 hàm mới, gồm SYSDATETIME, SYSDATETIMEOFFSET, SYSUTCDATETIME, SWITCHOFFSETTODATETIMEOFFSET.

Hàm SYSDATETIME trả về thời gian hiện tại của hệ thống mà không có múi giờ với độ chính xác 10 mili giây.

Hàm SYSDATETIMEOFFSET giống với hàm SYSDATETIME, tuy nhiên hàm này bao gồm cả múi giờ.

Hàm SYSUTCDATETIME trả về ngày và giờ Universal Coordinated Time (giống với Greenwich Mean Time) với độ chính xác 10 mili giây. Thời gian này được lấy từ thời gian cục bộ hiện thời và cài đặt múi giờ của máy chủ nơi SQL Server đang vận hành.

Hai hàm SYSDATETIMESYSUTCDATETIME đều trả về kiểu dữ liệu DATETIME2, trong khi đó hàm SYSDATETIMEOFFSET trả về kiểu dữ liệu DATETIMEOFFSET.

Hàm SWITCHOFFSET trả về một giá trị DATETIMEOFFSET được thay đổi từ múi giờ lưu trữ Offset tới một múi giờ Offset mới cụ thể. Hàm TODATETIMEOFFSET chuyển đổi một ngày cục bộ hay giá thời gian và một múi giờ Offset cuh thể tới một giá trị DATETIMEOFFET.

SELECT

[B]GETDATE()AS [GETDATE],[/B]

--Trả về hời gian hiện tại của hệ thống mà không có múi giờ với độ chính xác là 10 mili giây.

[B]SYSDATETIME() AS [SYSDATETIME],[/B]

--Trả về ngày và giờ Universal Coordinated Time với độ chính xác 10 mili giây.

[B]SYSUTCDATETIME() AS [SYSUTCDATETIME][/B]

Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 (P.2) 1

SELECT

--Trả về thời gian hiện tại của hệ thống kèm múi giờ với độ chính xác 10 mili giây

[B]SYSDATETIMEOFFSET() AS [SYSDATETIMEOFFSET],[/B]

--Trả về giá trị DATETIMEOFFSET được thay đổi từ múi giờ được lưu trữ Offset tới một múi giờ được lưu trữ Offset mới được chỉ định và giữ nguyên giá trị ban đầu

[B]SWITCHOFFSET(SYSDATETIMEOFFSET(), '+05:00')AS [SWITCHOFFSET],[/B]

--Chuyển đổi giá trị ngày hay giờ cục bộ và một múi giờ Offset được chỉ định tới một giá trị DATETIMEOFFSET

[B]TODATETIMEOFFSET(GETDATE(),'+05:30') AS [TODATETIMEOFFSET][/B]

Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 (P.2) 1

Kết luận

UDTT và TVP cho phép người dùng chuyển một nhóm kết quả tới một thủ tục và lưu nhiều giá trị trả về tới máy chủ cần sử dụng trong các phiên bản trước đó của SQL Server.

Những kiểu dữ liệu Date và Time mới trong SQL Server 2008 giúp tiết kiệm bộ nhớ vì chiếm dụng ít hơn trong trường hợp chỉ lưu ngày hoặc giờ (chính xác hơn), giúp quá trình làm việc với các dữ liệu này dễ dàng hơn, và cho phép làm việc với DATETIMEOFFSET.

Trong phần tới chúng ta sẽ tìm hiểu kiểu dữ liệu mới HIERARCHYID cho phép lưu cấu trúc phân cấp trong cơ sở dữ liệu.

Xian (Theo SQLServerCentral)

Bạn có quan tâm đến bài viết này? Xin hãy thích và chia sẻ:

Bài viết Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 (P.2) liên quan hoặc tương tự:

 

Theo Theo QUANTRIMANG.COM


Bình luận Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 (P.2) (0)

Để gởi ý kiến nhận xét, đóng góp, trao đổi, thảo luận về bài viết Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 (P.2) bạn có thể gởi trực tiếp tại mục bình luận bên dưới. Vui lòng viết có dấu đầy đủ nếu ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt. Mọi than phiền về bài viết Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 (P.2) xin hãy liên hệ với chúng tôi. Tiêu đề là tên bài viết ở dạng tiếng Việt không dấu Cai tien trong lenh T-SQL cua SQL Server 2008 (P.2) hoặc có dấu. Bài viết này đã được xếp vào thể loại: Tài Liệu Nghiên Cứu

Tiếc quá! Hiện tại chưa có bình luận nào về bài viết này! Hãy là người đầu tiên!

Máy Tính Công Nghệ

Tài khoản

Tìm kiếm và theo dõi

Từ khóa:

Cuộc sống hối hả, bạn quá bận rộn? Hãy để chúng tôi giúp bạn tiết kiệm thời gian cập nhật những thông tin, bài viết hay, hữu ích mỗi ngày qua email!
Email của bạn:

Sau khi đăng ký bạn hãy mở email và bấm vào link kích hoạt để bắt đầu nhận tin. Thông tin sẽ chuyển cho bạn vào khoảng từ 1-3h sáng, giờ Việt Nam Đã có tất cả khoảng nhận tin!
Delivered by FeedBurner

Recent comments

Copyright ©2014 BaiViet32.Com . All rights reserved.
Phiên bản thử nghiệm
Cached: IP: 148.251.69.136, 03 August, 2014 11:51:49 (HANOI - VN).